Kapitali eelarvestamine


Kapitali eelarvestamine (capital budgeting) kujutab endast ühe või mitme investeerimisprojekti väärtuse hindamist või võimalike alternatiivsete investeerimisvõimaluste hulgast parima, suurimat kasumit tootva võimaluse väljaselgitamist. Investeerimisprojekti hinnatakse enamasti kõigi projekti positiivsete ja negatiivsete rahavoogude nüüdisväärtuse leidmise e. diskonteerimise abil - s.t. leitakse projekti nüüdispuhasväärtus (NPV).

Kuigi positiivne NPV on investeerimisprojektide hindamisel kõige sobivamaks ja levinumaks kriteeriumiks, tasub tutvuda ka alternatiivsete investeerimisprojektide hindamise meetoditega. Enimkasutatud hindamismeetodid on järgmised:

  1. tasuvusaeg (payback period);
  2. diskonteeritud tasuvusaeg (discounted payback period);
  3. keskmine arvestuslik tulusus (average accounting return - AAR; accounting rate of return - ARR);
  4. nüüdispuhasväärtus (net present value - NPV);
  5. sisemine tasuvusmäär (internal rate of return - IRR);
  6. modifitseeritud sisemine tasuvusmäär (modified internal rate of return - MIRR);
  7. kasumiindeks (profitability index - PI);
  8. samaväärne aastane kulu (equivalent annual cost - EAC).