Tasuvuse suhtarvud


Tasuvuse e. rentaabluse e. kasumlikkuse suhtarvud (profitability ratios) mõõdavad seda, kui efektiivselt ettevõtja suudab oma vara kasutada ning kulusid kontrolli all hoida, et tagada oodatav tulusus.

Brutokasumimarginaal

Brutokasumimarginaal (gross margin, gross profit margin, gross profit rate) näitab müügi lisandväärtust ning on abiks hinnastamisel ning turundustegevuse planeerimisel.

$$Brutokasumimarginaal \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Netokäive-COGS}{Netokäive}$$


COGS (cost of goods sold; cost of sales) - müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu.

Ärikasumimarginaal

Ärikasumimarginaal (operating margin) näitab kui palju teenis ettevõte kasumit oma põhitegevusest.

$$Ärikasumimarginaal \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Ärikasum}{Netokäive}$$


Puhaskasumimarginaal

Puhaskasumimarginaal e käiberentaablus (profit margin, net margin, net profit margin) näitab ettevõtte kasumlikkust e. kui palju kasumit teenitakse ühe euro käibe kohta. See näitab ühtlasi, kui mõistlik on ettevõtte hinnapoliitika ning kui hästi kontrollitakse kulusid.

$$Puhaskasumimarginaal \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Puhaskasum}{Netokäive}$$


Eri ettevõtete puhaskasumimarginaal ei ole eriti hästi võrreldav, kuna nende kulude struktuur on reeglina väga erinev.

Varade puhasrentaablus (ROA)

Varade e kogukapitali puhasrentaablus (return on assets — ROA) näitab ettevõtte varade kasutamise efektiivsust puhaskasumi teenimiseks e kui palju kasumit teenib iga ettevõtte varasse investeeritud üks euro. DuPonti valem on järgmine:

$$Varade\; puhasrentaablus\; (ROA) \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} $$ $$Puhaskasumimarginaal\times Varade\; käibekordaja=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Netokäive}\times \frac{Netokäive}{Varad}=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Varad}$$


ROA leidmiseks jagatakse enamasti kasumiaruande kirje "Puhaskasum" bilansi kirjega "Varad (aktiva) kokku". Duponti valem võimaldab analüüsida ka kasumlikkust (mida väljendab puhaskasumimarginaal (profit margin)) ning varade kasutamise efektiivsust (mida väljendab varade käibekordaja (asset turnover)).

Omakapitali tootlus (ROE)

Omakapitali tootlus e puhasrentaablus (return on equity — ROE) näitab ettevõttesse investeeritud omakapitali kasutamise efektiivsust puhaskasumi teenimiseks st kui palju kasumit teenib iga ettevõtte omakapitali investeeritud euro. DuPonti valem jagab omakapitali tootluse kolmeks komponendiks:

  1. kasumlikkus,
  2. vara kasutamise efektiivsus ning
  3. finantsvõimendus.
  4. ROE on leitav järgmise valemiga:

$$Omakapitali\; puhasrentaablus\; (ROE) \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} $$ $$Puhaskasumimarginaal\times {Varade\; käibekordaja}\times {Finantsvõimendus}=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Netokäive}\times \frac{Netokäive}{Varad}\times {\frac{Varad}{Omakapital}=}$$ $$ROA\times \frac{Varad}{Omakapital}=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Omakapital}$$


ROE leidmiseks jagatakse enamasti kasumiaruande kirje "Puhaskasum" bilansi kirjega "Omakapital kokku". DuPonti analüüs võimaldab aktsepteeritava omakapitali tootluse saavutamiseks eristada kolme liiki ettevõtteid:

  1. kõrge kasumimarginaaliga ettevõtteid (näiteks moetööstus, tarkvaraarendus, luksuskaupade turustamine),
  2. kõrge käibega ettevõtteid (näiteks jaekaubandus) ning
  3. suure finantsvõimendusega ettevõtteid (näiteks pangandus).

Lisalugemist

DuPonti analüüs (DuPont Analysis, dupont identity, DuPont equation, DuPont Model, DuPont method) võeti kasutusele DuPont Corporation poolt 1912, kui lõhkeainete müügiesindaja Frank Donaldson Brown selle valemi esmakordselt efektiivsusnäitajate raportis kasutusele võttis. Frank Donaldson Brown oli hiljem nii DuPonti kui ka General Motors Corporationi tippjuhtkonna liige.