Tasuvusaeg


Tasuvusajaks (payback period) nimetatakse aastate arvu, mis kulub alginvesteeringu tasa- teenimiseks. Mida lühem on tasuvusaeg, seda parem investeerimisprojekt. Kui raha sissevool on ebaühtlane, peab arvutama kumulatiivse netorahavoo (rahavoogude summa) igal perioodil ning seejärel saab tasuvusaja leidmiseks kasutada järgmist valemit:

$$Tasuvusaeg \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} a + \frac{\left |C_{a} \right |}{C_{b}}$$


a— aastate arv, mille jooksul on kumulatiivne rahavoog negatiivne;
|Ca|— kumulatiivse rahavoo absoluutväärtus perioodi a lõpus;
Cb— kumulatiivne rahavoog pärast perioodi a.

Juhul, kui sissetulevad rahavood on võrdsed, saab tasuvusaja leidmiseks kasutada järgmist lihtsat valemit:

$$Tasuvusaeg \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Alginvesteering}{Investeeringu\; aastane\; sissetulev\; rahavoog}$$


Tasuvusaja leidmine on üks lihtsamaid investeeringute hindamine tehnikaid, mida kasutatakse praktikas küllaltki laialdaselt väikesemahuliste ja väheoluliste investeerimisotsuste langetamisel. Tasuvusajal on nii omad eelised, kui ka puudused.

Tasuvusaja eelised ja puudused

Eelised

  • tasuvusaega on lihtne arvutada;
  • tasuvusaega saab kasutada ühe võimaliku riskimõõdikuna, kuna hiljem laekuvad rahavood loetakse üldiselt riskantsemaks, kui varem laekuvad - seetõttu võib tasuvusaega kasutada ühe sisendina, et anda hinnang sellele, kui kindlad on projekti rahavood;
  • likviidsusprobleemide korral annab tasuvusaeg kiire ülevaate projektidest, mis toovad ruttu investeeritud raha tagasi.

Puudused

  • Meetod ei võta arvesse rahavoogude laekumise järjekorda e. tasuvusaeg ei arvesta raha ajaväärtusega. See võib viia vale otsuseni, kuna võrdse tasuvusajaga projektidel võib olla erinev NPV.
  • Meetod ignoreerib rahavooge, mis laekuvad pärast tasuvusaja ületamist.
  • Tasuvusaja põhjal ei saa hinnata alternatiivseid võimalusi


Näide 1

Järgmine näide kirjeldab tasuvusaja puudusi. Oletame, et Peetril on valida kolme projekti A, B ja C vahel, mille tasuvusaeg on võrdne (3 aastat). Mis projekti tuleks eelistada?

Aasta A B C
0 -200 -200 -200
1 40 100 100
2 60 60 60
3 100 40 40
4 120 120 200
Tasuvusaeg 3 a. 3 a. 3 a.

Projektide A ja B tasuvusaeg ja rahavoogude summa kokku on samad, kuid kuna projekti B NPV on suurem (suuremad rahavood laekuvad varem), tuleks valida projekt B. Projektide B ja C tasuvusaja vältel on rahavood identsed. Siiski peaks eelistama projekti C, sest projekti C NPV on suurem kui B-l (pärast tasuvusaja saabumist on rahavood suuremad). Tasuvusaja meetod ei tee nendel projektidel üldse vahet ning võib viia vale otsuse langetamiseni.