Bilanss


Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali). Piltlikult peatatatakse aruande koostamise päeval hetkeks ettevõte tegevus ning kirjutatakse antud päeva seisuga üles kõigi vajalike näitajate väärtused. Bilanss on sisuliselt lihtne tasakaalumudel - tabel, millel on kaks poolt:

  • aktiva - bilansi vasakul poolel kajastatakse ettevõtte vara,
  • passiva - bilansi paremal poolel kajastatakse kohustisi ja omakapitali.

$$VARA\equiv KOHUSTISED+OMAKAPITAL$$


Kolmekordne võrdus tähendab, et aktiva ja passiva väärtus kokku peab olema ekvivalentne ning definitsiooni kohaselt peab seos alati kehtima. Praktikas leitaksegi omakapital, lahutades ettevõtte varadest kohustised ning saadud tulemus näitab, kui palju jääks omanikele alles pärast seda, kui ettevõte kataks kõik oma kohustised.

Vara

Vara on raamatupidamiskohustuslasele kuuluvad rahaliselt hinnatavad asjad ja õigused, mis on bilansi vasakul pool järjestatud vastavalt likviidsusele, s.t. sellele kui kiiresti on neid võimalik võõrandada e. realiseerida e. maha müüa. Mida likviidsemad on ettevõtja varad, seda vähem on tõenäoline, et satutakse makseraskustesse või koguni pankrotti. Samas toodavad likviidsed varad reeglina vähem kasumit, kui kui vähelikviidsed varad

Ettevõtja varad jaotatakse: 1) käibe- ja 2) põhivaradeks. Käibevarad on reeglina lühema kasuliku elueaga ning kõige likviidsemad varad, näiteks raha, lühiajalised finantsinvesteeringud, varud. Kõige raskem on käibevaradest realiseerida varusid. Põhivarad seevastu on pikema kasuliku eluaega varad, mille likviidsus on madalam ning mis jagunevad omakorda materiaalseteks ja immateriaalseteks. Põhivara ei realiseerita reeglina lühiajaliste rahaprobleemide lahendamiseks. Materiaalsed põhivarad on näiteks pikaajalised finantsinvesteeringud, masinad ja seadmed ning kinnisvara. Immateriaalsed põhivarad on näiteks kaubamärgid, kontsessioonid, frantsiisid, patendid, litsensid ning firma väärtus (goodwill) e. teisisõnu intellektuaalne omand.

Finantsaruandluses kajastatakse varad tihti raamatupidamisväärtuses. Vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele (IFRS — International Financial Reporting Standards) kirjendatakse raamatupidamises varad soetusmaksumuse järgi. Seega näitab vara raamatupidamisväärtus, kui palju vara soetamise hetkel maksis. Samas on vähetõenäoline, et likviidsete ning aktiivse järelturuga varade hind on erinevatel ajahetkedel muutumatu - hind sõltub pidevalt nõudlusest ja pakkumisest. Vara õiglase väärtuse parimaks näitajaks loetakse summat, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Turuväärtus on hind, millega sõltumatud, teadlikud ja kaalutlevad müüjad ja ostjad on hetkel nõus varaga võrdsetel alustel toimuvat tehingut teostama. Seega on alati oluline teada, kas missugusest väärtusest parasjagu räägitakse.

Aktiva struktuur sõltub peamiselt ettevõtte tegevusalast ning ettevõtte juhtkonna eelistustest — kas peetakse sobivamaks hoida raha või likviidseid finantsinstrumente, müüakse kaupu või teenuseid krediiti või ainult sularaha eest, kas põhivarasid eelistatakse osta või rentida.

Kohustised

Kohustised e. võõrkapital on finantsvahendid, mis tuleb kokkulepitud perioodi jooksul tagasi maksta. Enamasti tuleb laenuks saadud kapitali eest maksta ka tasu e. intressi. Kohustised on järjestatud vastavalt sellele, millises järjekorras tuleb neid täita ning jagunevad lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajalised kohustised tuleb tasuda hiljemalt aasta jooksul, pikaajaliste kohustiste tasumise tähtaeg on üle ühe aasta.

Omakapital

Omakapital on ettevõtte omanike vara, mis koosneb investeeringutest ja jaotamata kasumist ning see on vara, mis jääb üle pärast kõikide kohustiste täitmist. Dividendid on puhaskasumi osa, mis ettevõtte aktsionäridele perioodiliselt välja makstakse. Dividendide maksmise e. kasumi jaotamise kohustust ettevõtjal ei ole ning võlgade tagasimaksmine peaks olema kõrgema prioriteediga kui dividendide maksmine. Kui ettevõte ei suuda laenatud vahendeid õigel ajal tagasi maksta, siis võivad võlausaldajad pöörduda kohtu poole ning halvimal juhul on tulemuseks saneerimine või isegi pankrot. Omakapitali raamatupidamisväärtus suureneb eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Passiva struktuur sõltub eelkõige sellest, milliseid finantseerimis- e. tegevuse rahastamise võimalusi ettevõtte juhtkond eelistab.

Eesti finantsaruandluse standardile vastav bilansiskeem

Raamatupidamiskohustuslane peab üldjuhul oma raamatupidamise aastaaruandes kasutama raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemi. Mikro- ja väikeettevõtjate lühendatud aastaaruannetes võib bilanss olla esitatud lühemal või pikemal kujul, lähtudes raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetest ja võimalustest.

Tegevusaladel, kus see on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu (näiteks krediidiasutused, kindlustusandjad, investeerimisühingud, fondivalitsejad, mittetulundusühingud ja riigiraamatupidamiskohustuslased), võib raamatupidamiskohustuslane kasutada raamatupidamise seaduse lisas 1 toodust erinevat bilansiskeemi.

Bilansiskeem

Jõust. 01.01.2017

VARAD *

Käibevarad *
Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
1. Nõuded ostjate vastu
2. Muud nõuded
3. Ettemaksed
4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Varud
1. Tooraine ja materjal
2. Lõpetamata toodang
3. Valmistoodang
4. Müügiks ostetud kaubad
5. Ettemaksed varude eest
Bioloogilised varad
Kokku käibevarad *

Põhivarad *
Pikaajalised finantsinvesteeringud
1. Tütarettevõtte aktsiad ja osad
2. Sidusettevõtte aktsiad ja osad
3. Muud pikaajalised nõuded
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
1. Maa
2. Ehitised
3. Masinad ja seadmed
4. Muu materiaalne põhivara
5. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid
Bioloogilised varad
Immateriaalsed põhivarad
1. Firmaväärtus
2. Arenguväljaminekud
3. Muu immateriaalne põhivara
4. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid
Kokku põhivarad *

KOKKU VARAD *

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL *

Kohustised *
Lühiajalised kohustised *
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
1. Ostjate ettemaksed
2. Võlad tarnijatele
3. Maksuvõlad
4. Muud võlad
5. Muud ettemaksed
Lühiajalised eraldised *
1. Garantiieraldis
2. Maksueraldis
3. Muud eraldised
Sihtfinantseerimine
Kokku lühiajalised kohustised *

Pikaajalised kohustised *
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
1. Ostjate ettemaksed
2. Võlad tarnijatele
3. Muud võlad
4. Muud ettemaksed
Pikaajalised eraldised *
1. Garantiieraldis
2. Maksueraldis
3. Muud eraldised
Sihtfinantseerimine
Kokku pikaajalised kohustised *
Kokku kohustised *

Omakapital *
Vähemusosalus1
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital1
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses2
Registreerimata aktsiakapital või osakapital
Sissemaksmata osakapital *
Ülekurss
Oma osad või aktsiad
Reservid
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital *

KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL *

____________________

1 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.

2 Raamatupidamiskohustuslane, kellel puudub aktsia- või osakapital, asendab selle analoogilise omakapitali kategooriat iseloomustava kirjega.

* Kirjed, mida raamatupidamise seaduse seaduse § 18 lõike 31 kohaselt peab mikroettevõtja bilansis esitama.

Kokkuvõtteks

Ettevõtte bilansi analüüsimisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele küsimustele:

  1. milline on ettevõtte varade likviidsus;
  2. kas eelistatud on laenu- või omakapitali kasutamine ning
  3. kui suur on ettevõtte varade raamatupidamis- ja turuväärtuse erinevus.

Teave on õige seisuga 01.09.2017