Kasumiaruanne


Kasumit või kahjumit (väärtus vastavalt kas positiivne või negatiivne) defineeritakse raamatupidamises kui aruande-perioodi tulude ja kulude vahet:

$$KASUM=TULU-KULU$$


Kasumiaruanne on ettevõtja tulude ja kulude aruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit).

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali. Tuludeks ei loeta omanike poolt teostatud omakapitali sissemakseid.

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali. Kuludeks ei loeta omanikele omakapitalist tehtud väljamakseid.

Oluline on tähele panna, et kasumiaruanne ei kajasta tegelikke rahavoogusid, kuna kasumiaruandes sisalduvad kulude poolel mõned mitterahalised kirjed, s.t. tegemist on üksnes arvestuslike, mitte reaalsete rahavoogudega. Näiteks põhivara kulum e. amortisatsioon (depreciation) peegeldab raamatupidaja arvamust, kui kiiresti seadmed kuluvad. Samasugusteks mitterahalisteks kuludeks on ka järgmisesse perioodi edasilükatud maksud.

Kui bilanss näitab ettevõtja hetkeseisu konkreetsel päeval, siis kasumiaruanne annab ülevaate kogu aruandeperioodist. Samas on kasumiaruanne bilansiga tihedalt seotud, kuna kirjutab detailselt lahti bilansi kirje "Aruandeperioodi kasum (kahjum)". Eestis on lubatud kaks eri kasumiaruande skeemi, mis on ära toodud raamatupidamise seaduse lisas 2.

Iga ettevõtja võib vabalt valida endale sobivama kasumiaruande skeemi, samas tuleks skeemi valikul lähtuda sellest, kumb skeem annab parema ülevaate ettevõtte majandustulemuse kujunemisest. Raamatupidamise sise-eeskirjas äidatakse ära kumba kasumiaruande skeemi kasutatakse. Andmete võrreldavuse huvides tuleks kord valitud kasumiaruande skeemi kasutada järjepidevalt.

Skeem 1

Skeemi 1 kohaselt rühmitatakse kulud nende iseloomu järgi (kaubad, toore, materjal ja teenused; tööjõukulud; põhivarade kulum jne).

See skeem sobib paremini, kui:

  • tegemist on mikro- või väikeettevõtjaga,
  • ettevõtja kuludest suure osa moodustavad tööjõukulud ja põhivara kulum ning väärtuse langus,
  • puudub põhjendatud vajadus funktsionaalseks kulude jaotuseks.

Kasumiaruande skeem 1

Jõust. 01.01.2017

Müügitulu
Muud äritulud
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel
Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Olulised käibevara allahindlused
Muud ärikulud
Kokku ärikasum (-kahjum)
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Intressitulud
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1
Vähemusosaluse osa kasumist1

1 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.

Skeem 2

Skeemi 2 kohaselt rühmitatakse kulud ettevõtte eri funktsionide vahel (müüdud kaupade või teenuste kulu, turustuskulud, üldhalduskulud jne.).

See skeem sobib paremini, kui:

  • tegemist on keskmise või suurettevõtjaga,
  • esineb vajadus jagada kulud erinevate funktsioonide vahel,
  • ettevõttel on mitmeid aktiivseid ja passiivseid omanikke, kes soovivad head ülevaadet ettevõtte käekäigust.

Kasumiaruande skeem 2

Jõust. 01.01.2017

Müügitulu
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu
Brutokasum (-kahjum)
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt
Turustuskulud
Üldhalduskulud
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kokku ärikasum (-kahjum)
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Intressitulud
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1
Vähemusosaluse osa kasumist1

1 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.

Teave on õige seisuga 01.09.2017