Kasumiindeks (PI)


Projektide hindamiseks võib kasutada ka kasumiindeksit (profitability index - PI; benefit-cost ratio), mis on võrdne projekti oodatavate rahavoogude nüüdisväärtuse ja alginvesteeringu suhtega:

$$PI \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}$$


C0— alginvesteering;
r— diskontomäär (näiteks kapitali kaalutud keskmine hind);
t— perioodide arv.

Sisuliselt on kasumiindeks protsendi või suhtarvu kujule viidud NPV.

Kasumiindeksi meetodi kasutamise üldised otsustusreeglid:

  • vastu võtta projekt, mille PI > 1;
  • tagasi lükata projek, mille PI < 1.

Kasumiindeksi puuduseks on jällegi teineteist välistavate projektide mastaabiga mittearvestamine. Seega, kui soovitakse aktsionäride rikkust maksimeerida, ei ole kasumiindeksi kasutamine optimaalne, s.t. NPV võib anda parema tulemuse kui PI. Seda probleemi saab lahendada analoogselt IRR-iga, leides suuremast projektist väiksema lahutamisel täiendava PI. Loomulikult peab ka väiksema projekti PI > 1.

Mõningatel juhtudel on aga PI kasutamine mõistlikum kui NPV kasutamine. Selleks vaatame järgmist näidet.

Näide 1

Oletame, et AS-i Tuuslar & Linda finantsjuhil Sulevil on valida kolme projekti A, B ja C vahel ning ettevõtja finantsvahendid on piiratud selliselt, et investeerida saab maksimaalselt 50 miljonit eurot. Projektid ei välista teineteist:

Aasta 0 1 2 PV @ 12% PI NPV
A -50 50 50 84,5 1,69 34,5
B -25 25 40 54,2 2,17 29,2
C -25 -10 75 50,9 2,04 25,9

Kuidas peaks Sulev investeerima?

Kui vaadata kõiki projekte eraldi, siis on kõige kõrgema NPV-ga projekt A. Kuid terve mõistus ütleb, et kuna investeerida saab 50 miljonit, siis saab investeerida korraga nii projekti B kui ka C. Liites nende NPV-d, saame oluliselt parema tulemuse kui üksnes A-sse investeerides.

Seega ei saa piiratud finantsvahendite juures otsustada alati üksnes üksiku projekti NPV-st lähtudes. Selle asemel peaksime vaatama rahavoogude nüüdisväärtuse ja alginvesteeringu suhet e. kasumiindeksit (PI). Nagu tabelist näha, on projektide B ja C PI mõlemal suurem kui A-l. Seega, kapitalipaigutuste optimeerimisel tuleks projektid B ja C seada projektist A ette.

Samas ei sobi kasumiindeks kasutamiseks olukordades, kus kapitali kasutamine on limiteeritud ka järgmistel perioodidel. Näiteks kui perioodil 1 ilmneb suur kapitalivajadus, tuleks projekt C tagasi lükata ning NPV meetodi alusel tuleks eelistada projekti A.

PI eelised ja puudused

Eelised

  • Üldjuhul sarnaneb PI kasutamine NPV kasutamisele - projekt tuleb vastu võtta, kui PI > 1 ja tagasi lükata, kui PI < 1.

Puudused

  • Kuna PI on suhtarv, siis ei arvesta ka PI (sarnaselt IRR-ga) projektide mastaabiga e. rahavoogude suurusega, mistõttu ainult PI põhjal otsustamine võib viia valede järeldusteni.