Nüüdispuhasväärtus (NPV)


Nüüdispuhasväärtus (net present value; NPV) on kõige sobivam kapitali eelarvestamise meetod. Maksudejärgsete rahavoogude diskonteerimine kapitali kaalutud keskmise hinnaga (WACC) võimaldab kergesti hinnata, kas projekt on kasumlik või mitte. Teisisõnu võimaldab NPV kasutamine saavutada ettevõtja tegevuse peamist eesmärki - positiivse NPV-ga projektide elluviimine suurendab aktsionäride rikkust. NPV on leitav valemiga:

$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}$$


C0— alginvesteering;
r— diskontomäär (näiteks kapitali kaalutud keskmine hind);
t— perioodide arv.

Üldreegel on, et kõik välja minevad rahavood peaksid valemis olema negatiivse märgiga ning sissetulevad rahavood positiivse märgiga. Kreekakeelne sümbol "Σ" (sigma) tähistab matemaatikas summat.

NPV kasutamise üldised otsustusreeglid:

 • Projektid, mille NPV > 0 suurendavad aktsionäride rikkust. Projekti võib vastu võtta.
 • Projektid, mille NPV < 0 vähendavad aktsionäride rikkust. Projekt tuleks tagasi lükata.

NPV kasutamisel tuleb tähele panna järgmist:

 • Eri perioodide intressimäärad ei pruugi olla samad. Sel juhul tuleb rahavooge diskonteerida sobiva diskontomääraga.
 • Ajavahemikud ei pruugi olla ühepikkused. Kui see on nii, siis tuleb astendajat valemis vastavalt kohendada.
 • Intressiarvestuse periood ja maksete periood peavad olema samad, vastasel juhul tuleb diskontomäära vastavalt korrigeerida.


Näide 1

Oletame, et OÜ Kala ja Kartul finantsjuht Alaril on võimalik investeerida 10 000 eurot üheaastasesse projekti, mis järgmisel aastal toob tagasi 11 000 eurot. Lihtsuse mõttes eeldame, et projekt on riskivaba ning dividendide tulumaks on 0%.

Sellisel juhul on eksisteerib vähemalt kaks võimalikku strateegiat:

 1. Investeerida projekti 10 000 eurot vaba raha ning järgmisel aastal maksta aktsionäridele dividendidena välja 11 000 eurot;
 2. Projekt tagasi lükata ning maksta kohe 10 000 eurot dividendidena välja.

Teise strateegia korral võib OÜ Kala ja Kartul ainuaktsionär Vambola paigutada dividendid panka. Kui pank maksab intresse vähem kui 10% aastas, peaks Vambola eelistama esimest strateegiat, kuna teine strateegia oleks vähem tulus.

Seda, kumb strateegia on kasulikum, saab lihtsalt otsustada NPV abil. Oletame, et pank maksab 9% intresse aastas. Kasutame seda intressimäära diskontomäärana:

$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}-1000+\frac {1100}{1,09} \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}9,17$$


NPV on positiivne ning tuleks valida esimene strateegia. Loomulikult, kui pank maksaks üle 10% intressi, oleks projekti NPV negatiivne ning tuleks valida teine strateegia. NPV näitab meile, kui palju investor võidab või kaotab antud investeerimisvõimalust kasutades.

NPV eelised ja puudused

Eelised

 • NPV arvestab raha ajaväärtusega ning kasutab diskonteeritud rahavooge. Mõned teised meetodid ignoreerivad raha ajaväärtuse kontseptsiooni.
 • NPV baseerub tegelikel oodatavatel rahavoogudel (dividendid, projektide rahastamine, intressimaksed), mitte raamatupidamise näitajatel — näiteks kasumiaruandes näidatud kasum ei kajasta tegelikke rahavoogusid, kuna kulude poolel sisalduvad mõned mitterahalised kirjed (põhivara kulum e. amortisatsioon, järgmisesse perioodi edasilükatud maksud jms.). Kui raamatupidamises kasutatakse laialdaselt projektilt teenitavat kasumit, siis kapitali eelarvestamises ei tohiks seda kasutada, kuna see ei esinda tegelikku raha.
 • NPV võtab arvesse kõiki projektist tulenevaid rahavooge. Mõned teised meetodid arvestavad rahavoogudega ainult kindla tähtajani.

Puudused

 • NPV on kõigele vaatamata hinnang, mis sisaldab palju määramatust. NPV väärtust mõjutab olulisel määral nii tulevikus tekkivate rahavoogude prognoos, kui ka diskonteerimiseks kasutatav kapitali hind.
 • NPV ei võta arvesse projekti suurust ehk kui palju lisaväärtust loob iga investeeritud euro. Näiteks kui projekti A vajalik alginvesteering on 400000 eurot ja projekti NPV on 100000 eurot ning projekti B nõutav alginvesteering on 100000 eurot ning NPV 80000 eurot, siis üksnes NPV põhjal otsustades tuleks valida projekt A.