Finantsaruandluse analüüs


Finantsaruandluse analüüs kujutab endast eelkõige finantssuhtarvude analüüsi. Finantssuhtarve või ka raamatupidamise suhtarve kasutatakse ettevõtte või muu organisatsiooni üldise finantsseisundi hindamiseks ning need aitavad muuta finantsaruanded paremini loetavaks. Suhtarvud annavad kasulikku teavet nii ettevõtte juhtkonnale, omanikele kui ka võlausaldajatele. Finantsanalüütikud jällegi kasutavad finantssuhtarve selleks, et võrrelda omavahel eri ettevõtete tugevaid ja nõrku külgi.

Üldjuhul eristatakse järgmisi eri liiki suhtarve:

  1. Lühiajalise maksevõime e. likviidsussuhtarvud (short-term solvency ratios; liquidity ratios) näitavad ettevõtja võimet katta oma lühiajalisi kohustusi e. teisisõnu - kas ettevõtjal on piisavalt raha võlnevuste tasumiseks.
  2. Efektiivsuse suhtarvud (activity ratios) näitavad kui efektiivselt ettevõtja juhib eri varadesse investeeritud vahendeid.
  3. Finantsvõimenduse e. kapitali struktuuri suhtarvud (financial leverage ratios; debt ratios) näitavad, kui palju ettevõte kasutab laenukapitali e. ettevõtte võimet tasuda lühi- ja pikaajalisi kohustusi.
  4. Tasuvuse suhtarvud (profitability ratios) näitavad ettevõtte rentaablust e. kui palju toodab ettevõttesse investeeritud kapital kasumit.
  5. Turusuhtarvud (value ratios; market ratios) hindavad ettevõtte turuväärtuse adekvaatsust.

Arvestusmeetodid ja põhimõtted

Suhtarvud ei pruugi alati olla otseselt võrreldavad, kui ettevõtted kasutavad erinevaid arvestusmeetodeid või järgivad erinevaid finantsaruandluse standardeid. Enamikel avalikel ettevõtetel (reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud ettevõtted) on õigusaktidest tulenev kohustus kasutada üldtunnustatud arvestuspõhimõtteid, kuid alati ei pruugi näiteks ettevõtja oma juriidilisest vormist tulenevalt kasutada tekkepõhist (kus tulud ja kulud kajastatakse nende tekkimise ajal, sõltumata raha liikumisest) vaid kassapõhist arvestust (kus oluline on üksnes raha liikumine). Ka mõistete sisustamise osas võib eri ettevõtete, tööstusharude ja riikide vahel olla erisusi. Seetõttu peab alati esmalt veenduma, et andmed on võrreldavad.

Mõisted

Olgu siinkohal ära toodud ka mõnede finantsaruandluse analüüsi käigus tihti ette tulevate rahaliste näitajate ingliskeelsed lühendid:

  • COGS (cost of goods sold; cost of sales) - müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu.
  • EBIT (earnings before interest and taxes) - põhitegevuskasum e. kasum enne intressikulusid, makse
  • EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) - põhitegevuskasum enne intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni (immateriaalse põhivara kulum).
  • EPS (earnings per share) - puhaskasum aktsia kohta.