Aktsiad


Aktsia (stock; share; equity) on väärtpaber, mis tõendab selle valdaja proportsionaalset osalust aktsiaseltsi aktsiakapitalis ning, mis annab selle omanikule ehk aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused (nn aktsionäriõigused).

Mõnevõrra vaieldav on küsimus, kas aktsia kuulub omandi või õiguste hulka. Seda, et aktsiad kuuluvad omandi mõiste alla on kinnitanud nii Riigikohus, Euroopa Inimõiguste Kohus aga ka näiteks Saksa konstitutsioonikohus. Nii on see vähemalt maksuõiguse vaatepunktist. Samas on Riigikohtu Tsiviilkolleegium üsna hiljuti viidanud ka aktsiale kui õigusele. Väärtpaberiõiguslikult on aktsia pigem üleantav varaline õigus (Väärtpaberituru seadus - VPTS § 2 lg 1 p 1.). Näiteks riigi raamatupidamise üldeeskiri viitab aktsiatele kui finantsinvesteeringule.

Aktsiad on üldjuhul nimelised (registered shares). Mujal maailmas esineb ka esitajaaktsiaid (bearer share), mille puhul omandit tõendab paberil aktsiasertikaat (stock certificate). Eestis peavad aktsiad olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Keskregistrisse kandmisel saavad aktsiad unikaalse ja rahvusvaheliselt tunnustatava identitseerimiskoodi (ISIN). Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

Aktsiat võib pantida, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Aktsia pantimiseks on nõutav kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

Aktsiate liigid

Lihtaktsia (common share, common stock) on tavaline hääleõiguslik aktsia. Aktsionär saab tulu aktsiahinna tõusust või dividendidest.

Eelisaktsia (preferred stock) on hääleõiguseta aktsia, mis annab eesõiguse dividendi saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel. Eelisaktsia omanikul on Eestis peale hääleõiguse kõik muud aktsionäri õigused. Eelisaktsiate nimiväärtuste või arvestuslike väärtuste summa ei või olla Eestis suurem kui 1/3 aktsiakapitalist. Eelisaktsiaid nimetatakse vahel hübriidvärtpaberiteks, kuna neil on sarnasusi nii võlakirjade, kui ka lihtaktsiatega. Eelisaktsiad võivad olla mittekumulatiivsed või kumulatiivsed. Kui aktsiaseltsil ei ole dividendide väljamaksmiseks piisavalt jaotamata kasumit, võib kumulatiivsete eelisaktsiate omanikele jätta dividendi täielikult või osaliselt välja maksmata. Väljamaksmata jäänud osa liidetakse koos intressidega järgmise aasta dividendiga. Mittekumulatiivsete eelisaktsiate dividendi ei pea tagantjärgi välja maksma. Eestis on lubatud ainult kumulatiivsed eelisaktsiad. Eestis omandab eelisaktsia omaja hääleõiguse, kui kahe majandusaasta jooksul ei ole dividendi täielikult välja makstud.

Tresooraktsiad e. omaaktsiad (treasury shares) on ettevõtte poolt tagasiostetud ning ajutiselt tema käes olevad liht- või eelisaktsiad. Tresooraktsiad ei anna õigust dividendile ning samuti ei laiene neile hääleõigus.

Nimiväärtus

Aktsia võib välja lasta nimiväärtusega aktsiana või nimiväärtuseta aktsiana. Nimiväärtusega ja nimiväärtuseta aktsiate samaaegne väljalaskmine ja kasutamine ei ole lubatud. Aktsia väikseim nimiväärtus või arvestuslik väärtus on Eestis 10 senti. Aktsia müügihinna ja nimiväärtuse vahet nimetatakse aažioks ehk ülekursiks.

Turuväärtus

Aktsia turuväärtus on aktsia hind reguleeritud väärtpaberiturul. Turuväärtus on reeglina ka õiglane väärtus, eeldusel, et aktsial on olemas aktiivne järelturg. Muul juhul loetakse, et õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik võõrandada aktsiaid teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.

Lisaks turuväärtusele avaldatakse reguleeritud väärtpaberiturgudel (sh börs) ka ostunoteeringuid (bid) ja müüginoteeringuid (ask; offer). Ostu- ja müüginoteeringu vahet nimetatakse ingliskeelse terminiga spread. Ostu- ja müüginoteeringu keskmist tähistatakse ingliskeelse mõistega mid-price.

Korrutades igat liiki aktsia turuväärtused vastavat liiki aktsiate arvuga ja liites saadud väärtused, saame turukapitalisatsiooni (market capitalization).

Aktsionär

Aktsionär võib olla füüsiline või juriidiline isik (sh riik, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik). Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest, küll aga vastutab aktsionärina aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.

Aktsiaseltsi pankroti korral rahuldatakse aktsionäride nõuded kõige viimases järjekorras.

Aktsionäride võimalused ettevõtte kasumi ja väärtuse kasvust osa saada ei ole erinevalt võlausaldajatest (nt võlakirjaomanikud) piiratud.

Kõik isikud, kes soovivad omada Eesti aktsiaid, vajavad Eestis tegutseva krediidiasutuse juures, kes on EVK kontohalduriks, avatud väärtpaberikontot (securities account). Aktsiaid on eri põhjustel võimalik hoida ka esindajakontol (nominee account) – vahendaja nimel avatud kontol, millel olevate väärtpaberite omandiõigus ei kuulu mitte vahendajale, vaid tema klientidele.

Aktsiast tulenevad õigused

Eestis on kõigil aktsionäridel muuhulgas järgmised Äriseadustikus (ÄS) sätestatud aktsionäriõigused:

 • õigus osaleda aktsionäride üldkoosolekul (§ 290 jj);
 • õigus osaleda AS-i kasumi jaotamisel (ÄS § 226; §§ 277-279);
 • õigus taotleda üldkoosolekul juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta (ÄS § 287 lg 1) ja vajadusel pöörduda teabe saamiseks kohtu poole (ÄS § 287 lg 3);
 • õigus vaidlustada aktsiaseltsi juhtorganite otsuseid (ÄS § 3011 lg-d 1 ja 3, § 302 lg 1, § 322 lg-d 6 ja 7)

Aktsionäril, kes omab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist (reguleeritud turul kauplemisele võetud aktsiaseltsi puhul vähemalt 1/20 aktsiakapitalist), on õigus:

 • nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist (ÄS § 292 lg 1 p 2),
 • teatud tingimustel täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda (ÄS § 293 lg 2) aga ka
 • esitada teatud tingimustel aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu (ÄS § 293.1 lg 3).

Aktsionäril, kes omab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist on muuhulgas õigus:

 • nõuda nõukogu koosoleku kokkukutsumist või kui koosolekut ei kutsuta kokku kahe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, on aktsionäril õigus koosolek ise kokku kutsuda (ÄS § 321 lg 3)
 • nõuda üldkoosoleku protokolli notariaalset tõestamist (ÄS § 304 lg 6)
 • nõuda mõjuval põhjusel nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt (ÄS § 319 lg 5)
 • taotleda teatud tingimustel üldkoosoleku nimetatud audiitori asendamist, kui on kahtlusi üldkoosoleku nimetatud isiku sõltumatuses (ÄS § 329.1 lg 1)
 • nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist (ÄS § 330 lg 1)

Lisaks leiab äriseadustikust ka õigusi, mille teostamiseks on nõutav näiteks 2/3, 3/4 või 9/10 häältest.

Emitent

Aktsiaemitent (issuer) on juriidiline isik, kes emiteerib või võtab kohustuse emiteerida aktsiaid eesmärgiga finantseerida oma tegevust. Kuigi aktsiaemissioonist saadavad vahendid loetakse omavahenditeks, võib juhul, kui kaasatakse uusi aktsionäre, olla tegemist ikkagi välise finantseerimisega.

Aktsiaemissioon

Aktsiaemissioon (share issue) on emitendi ühekordse otsuse alusel emiteeritud samaliigiliste aktsiate kogum.

Väärtpaberite pakkumine on isikutele igas vormis, igal viisil ja iga vahendiga väärtpaberite omandamise või märkimise võimaluse kohta antud teave, mis on piisavalt täpne nii pakkumise tingimuste kui pakutavate väärtpaberite osas, võimaldamaks isikul otsustada väärtpaberite omandamise või märkimise üle.

Emiteeritud aktsiate pakkumine võib olla avalik pakkumine (public offer; public issue) või suunatud pakkumine e kinnine emissioon (private placement; non-public offering). Aktsiate pakkumist ei loeta avalikuks, kui väärtpabereid pakutakse:

 • üksnes kutselistele investoritele või
 • iga Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kohta vähem kui 150 isikule, kes ei ole kutselised investorid, või
 • omandamiseks ühe pakkumise kohta iga investori poolt vähemalt 100 000 euro eest või
 • nimiväärtusega või arvestusliku väärtusega vähemalt 100 000 eurot iga väärtpaberi eest või
 • väiksema kui 2 500 000-eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.

Aktsiate avalikuks pakkumiseks tuleb koostada avaliku pakkumise prospekt, mis peab sisaldama vähemalt seadusega ette nähtud teavet emitendi ja avalikkusele pakutavate väärtpaberite kohta. Prospekt tuleb avalikustada hiljemalt väärtpaberite avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Eestis tuleb prospekt üldjuhul eelnevalt registreerida finantsinspektsioonis. Enne avaliku pakkumise algust kuulutab emitent või pakkuja (isik, kes pakub väärtpabereid avalikkusele) pakkumise ettenähtud korras välja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Suunatud pakkumise korral ei ole kohustust prospekti koostada.

Aktsiaemissiooni korraldamisel võivad osaleda järgmised osapooled: emitent, investor, emissiooni korraldaja, makseagent ja depositoorium. Emissiooni korraldajad on enamasti investeerimispangad või kommertspangad. Makseagent vastutab aktsiatega seotud rahaliste kannete teostamise eest. Tihti täidab ka makseagendi ülesandeid emissiooni korraldaja. Depositoorium korraldab aktsiate hoidmise. Eestis on depositooriumiks Eesti Väärtpaberite Keskregister (EVK).

Ettevõtte reguleeritud turule (sh bärsile) viimist nimetatakse esmaseks aktsiate avalikuks müügiks (initial public offering - IPO). IPO korraldab enamasti mõni investeerimispank või nende sündikaat. Emissiooni korraldamise eest makstav tasu (underwriting fee) on küllalt varieeruv ning sõltub emissiooni mahust ning muudest asjaoludest. USA-s jäid aktsiaemissioonide korraldamise tasud 2014.-2016. a keskmiselt vahemikku 3-7% emissiooni mahust.

Finantsturge võib jaotada ka esmaseks turuks (primary market) ja järelturuks (secondary market). Esmasel turul müüakse väärtpabereid enamasti terve emissiooni kaupa. Peale emissiooni saab väärtpaberitega kaubelda järelturul. Peamine vahe on selles, et ettevõtte tegevuse finantseerimine saab toimuda üksnes esmase turu vahendusel, kuna järelturult aktsiaid ostes ei jõua aktsiate müügist saadud raha enam ettevõttesse vaid aktsiad müünud aktsionärile. Tehingud järelturul jagunevad omakorda turutehinguteks (exchange market) ning turuvälisteks tehinguteks (over-the-counter (OTC) market). Kuna OTC turul võib tehing toimuda kahe osapoole kokkuleppel, siis on OTC turg vähem läbipaistev, kui reguleeritud väärtpaberituru (sh börsi) vahendusel tehtud tehingud, mille teabe avaldamisele kehtivad kindlad reeglid.

Aktsiate kajastamine raamatupidamises

Aktsiad võetakse raamatupidamises arvele nende õiglases väärtuses. Parimaks indikaatoriks finantsinstrumendi õiglasest väärtusest on tema turuväärtus. Aktiivse turu puudumisel võib õiglast väärtust hinnata mõnel muul meetodil, näiteks lähtudes hiljuti aset leidnud ostu-müügi tehingutest sama või sarnaste finantsinstrumentide puhul (korrigeerides vajadusel väärtust erinevuste suhtes) või kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit (s.o. diskonteerides finantsinstrumendist genereeritavaid tulevikurahavooge).

Soetusmaksumuse meetodil (st soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused) kajastatakse investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mis ei ole avalikult kaubeldavad ning mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta.

Kord valitud arvestusmeetodit rakendatakse järjepidevalt. See tähendab muuhulgas, et aktsiatehinguid tuleb järjepidevalt kajastada kas tehingupäeval või väärtuspäeval.

Tehingupäev (trade date) on päev, mil isik võtab endale kohustuse aktsiate ostuks või müügiks.
Väärtuspäev (value date) on päev, mil isik saab ostetud aktsiate omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud aktsiate üle.

Vaata ka:

Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenusena. Lehekülje haldaja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis võivad kaasneda mis tahes tehingute või toimingute teostamisega üksnes ülaltoodud teabele tuginedes.