Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)


Kapitali kaalutud keskmine hind (weighted average cost of capital - WACC) on tulumäär, mida ettevõte eeldatavasti keskmiselt maksab kõigile oma finantseerijatele (nii osanikud või aktsionärid kui ka võlausaldajad). WACC leidmisel eeldatakse, et finantsvõimendust kasutavate ettevõtete projekte finantseeritakse nii oma- kui ka võõrkapitalist. Kapitali hind kujuneb oma- ja võõrkapitali hindade kaalutud keskmisena. Kui makse ignoreerida, siis laenukapitali hind on lihtsalt laenu intressimäär. Kuid konkreetse riigi maksuseadusi arvestades tuleb laenukapitali hinnana arvesse võtta maksudejärgne laenukapitali hind.

Kapitali kaalutud keskmise hinna valemi võib esitada järgmisel kujul:

$$r_{wacc}=\frac{D}{D+E}\times r_{d}\times(1-t)+\frac{E}{D+E}\times r_{e}$$


D— ettevõtte koguvõlg;
rd— laenukapitali hind;
t— ettevõtte tulumaksumäär;
E— ettevõtte omakapital;
re— omakapitali hind;

Omakapital ja võõrkapital väljendatakse enamasti turuväärtuses (market value), mitte raamatupidamisväärtuses (book value; accounting value).

Reaalses elus kaasavad ettevõtjad kapitali väga erinevatest allikatest, mistõttu arvesse tuleb võtta iga finantseerimisallika suhtelist osakaalu ning hinda. Seega võib praktikas kapitali kaalutud keskmise hinna valem ettevõtte kapitali struktuurist tulenevalt kujuneda märksa keerukamaks ning arvutused töömahukamaks. Lisaks tuleks teatud juhtudel (näiteks NPV leidmisel) arvesse võtta ka asjaolu, et intressi- ja maksumäärad võivad muutuda ning ka ettevõtte kapitali struktuur ei pruugi jääda samaks.

Eesti ettevõtete tulumaksustamise eripärast tulenevalt ei ole intressi maksukilpi võimalik üheselt määratleda ning võimalik maksumõju kapitali hinnale sõltub eelkõige ettevõtte dividendipoliitikast. Seetõttu võib lihtsuse huvides valemist tulumaksumäära välja jätta.