Tasuvusanalüüs


Kasumiläve punkt (break-even poin - BEP) on punkt, kus kogukulu ja kogutulu on võrdsed. Tasuvusanalüüs (break-even analysis) keskendubki n.ö ohutusvaru (margin of safety) leidmisele e. kui palju tulud ületavad kulusid. See tähendab, et leitakse, kui palju tulud (revenues) ületavad püsikulusid (fixed costs) ja muutuvkulusid (variable costs). Kasumiläve punkti ühikutes saab leida valemiga:

$$BEP_{units}=\frac{F}{P_{i}-V_{i}}$$


F— püsikulud;
Pi— toote või teenuse müügihind ühiku kohta;
Vi— muutuvkulu ühiku kohta.

Kuna ülaltoodud valemi nimetajas on sisuliselt brutokasum ühiku kohta (per unit contribution margin), siis võib valemi kirja panna ka järgmisel kujul:

$$BEP_{units}=\frac{F}{CM_{i}}$$


FC— püsikulud;
CMi— brutokasum ühiku kohta.

Kasumiläve punkti rahas saab väljendada järgmise valemiga:

$$BEP_{euros}=P_{i}\times BEP_{units}$$


Pi— toote või teenuse müügihind ühiku kohta.

See näitab, kui suur peab müügitulu olema, et jõuda kasumisse. Soovitud kasumi teenimiseks vajaliku müügikoguse saab omakorda leida valemiga:

$$Q_{EP}=\frac{EP}{CM_{i}+BEP_{units}}$$


EP— oodatav kasum;
CMi— brutokasum ühiku kohta.

Ülaltoodud valemite abil on küllalt lihtne leida näiteks seda, kui palju müügihinna muutus (näiteks allahindlus) mõjutab kasumit, kuidas toodangu suurendamine või vähendamine mõjutab kasumit või kuidas püsikulude suurendamine vähendab kasumit.