Rahavoogude aruanne


Finantsjuhtimise peamiseks analüüsiobjektiks on ettevõtte rahavood. Seetõttu ongi rahavoogude aruanne finantsjuhtimise seisukohast üheks kõige olulisemaks finantsaruandeks. Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja rahalähendite e. raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid). Rahavoogude aruanne koostatakse aruandeperioodi alguse ja lõpu bilansi kirjete muutuste põhjal ning on rühmitatud vastavalt rahavoogude eesmärgile kolmeks osaks:

 1. äritegevuse;
 2. investeerimistegevuse ning
 3. finantseerimistegevuse rahavood.

Mikro- ja väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetes ei ole vaja rahavoogude aruannet esitada.

Rahavoogude aruande eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtte genereeritavast ja tarbitavast rahast, finantseerimisallikatest ning muutustest ettevõtte käsutuses oleva raha ja rahalähendite hulgas. Seetõttu pakub rahavoogude aruanne huvi nii ettevõtte omanikele/investoritele kui ka võlausaldajatele.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel võib kasutada otsemeetodit, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised äritegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad, näiteks:

 1. kaupade või teenuste müügist laekunud raha;
 2. kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha;
 3. makstud töötasud;
 4. makstud tulumaks (tulumaksu võib alternatiivina kajastada ka finantseerimistegevuse all);
 5. makstud intressid (intresse võib alternatiivina kajastada ka finantseerimistegevuse all).

või kaudmeetodit, mille puhul korrigeeritakse aruandeperioodi kasumit:

 1. mitterahaliste majandustehingute mõjuga (näiteks amortisatsioon, eraldise moodustamine);
 2. äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega; ja
 3. investeerimis- või finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega (näiteks kasum põhivara või finantsinvesteeringute müügist).

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.