Omakapitali muutuste aruanne


Omakapitali muutuste aruanne on raamatupidamisaruanne, milles kajastatakse aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides raamatupidamiskohustuslase omakapitali kirjetes. Mikro- ja väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetes ei ole vaja omakapitali muutuste aruannet esitada.

Omakapitali muutuste aruandes kajastatakse aruandeperioodil toimunud muutusi raamatupidamiskohustuslase omakapitalis. Eraldi tuuakse aruandes üldjuhul välja:

  1. kasumiaruandes kajastatud aruandeperioodi puhaskasum või –kahjum;
  2. arvestuspõhimõtete muutuste mõju omakapitali kirjetele;
  3. vigade korrigeerimise mõju omakapitali kirjetele;
  4. omanike poolt tehtud sissemaksed omakapitali (näit. aktsiakapitali suurendamine);
  5. omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist (näit. jaotatud dividendid);
  6. tehingud omaaktsiatega;
  7. aktsiate ja osade tühistamised;
  8. reservide suurendamised ja vähendamised (sealhulgas muutused kohustuslikus reservkapitalis);
  9. muud omakapitali kirjeid mõjutanud majandustehingud.