Kaubanduse finantseerimine


Kaubanduse finantseerimine või rahastamine (trade finance) on tegelikult märksa laiem mõiste, kui üksnes finantseerimine ning hõlmab lisaks finantseerimisele ka kaubandusega seotud riskide maandamist, garantiisid ning kindlustust. Kaubanduse finantseerimisega on reeglina seotud müüjad (või ka eksportöörid, kui tegemist on rahvusvahelise kaubandusega), ostjad (või vastavalt importöörid), krediidiasutused, kindlustusandjaid aga ka ekspordikrediidiagentuurid (export credit agency - ECA) ning muud teenusepakkujaid.

Ekspordikrediidiagentuurid on era- või avalik-õiguslikud sihtasutused, mille eesmärk on toetada eksportööride tegevust, pakkudes näiteks laene, riskikapitali, krediidikindlustust või garantiisid (sõltuvalt sellest, millised volitused on konkreetse riigi poolt vastavale agentuurile antud). Eestis on selliseks sihtasutuseks 2001. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud KredEx.

Kaubanduse finantseerimine aitab samaaegselt kaitsta nii ostjate kui ka müüjate huve, nii sise- kui ka rahvusvahelisel turul ning aitab oluliselt lihtsustada keeruliste siseriiklike ning piiriüleste tehingute teostamist. Muuhulgas aitab kaubanduse finantseerimine maandada riske, mis on seotud valuutakursi kõikumiste, poliitilise ebastabiilsuse, probleemidega arvete tasumisel või ühe või mitme tehingu osapoole krediidivõimelisusega.

Riikidevahelised kokkulepped

Selleks, et rahvusvahelist kaubandust lihtsustada on riigid sõlminud mitmesuguseid multi- ja bilateraalseid välislepinguid. Eesti Vabariik on muuhulgas ratifitseerinud järgmised rahvusvahelised konventsioonid:

 • ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980. a Viini konventsioon). Konventsioon on ratifitseeritud tingimusteta. Antud konventsioon on põhiosas dispositiivne e. müügilepingu osapooled võivad kokkuleppeliselt välistada kogu konventsiooni või selle üksikute nõuete rakendamist. Üheks erandiks on imperatiivne 12. artikkel, mis näeb ette, et kui kas või üks müügilepingu poolte asukohariikidest on Viini konventsiooniga ühinedes teinud avalduse, et antud riik tunnistab ainult kirjalikku müügilepingu sõlmimise vormi, siis ei saa kumbki lepingupool sellest artiklist taganeda ega selle toimet muuta.
 • Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon (1958. a New Yorgi konventsioon). Konventsioon on ratifitseeritud tingimusteta.

Euroopa Liidus kuulub väliskaubandus Euroopa Liidu pädevusse ning liikmesriike esindab Euroopa Komisjon.

Müügilepingud

Rahvusvaheliste müügilepingute puhul lähtutakse üldiselt lepinguvabaduse põhimõttest, kuid lepingute sõlmimisel tuleb arvesse võtta väga paljusid asjaolusid, sealhulgas erinevused õigussüsteemide vahel, äritavades, kultuuris, poliitilises ning sotsiaalses keskkonnas. Praktikas on enim levinud müügilepingu sõlmimine oferdi ja aktsepti vormis - üks tehingu osapool (oferent; ostja või müüja) esitab tehingu vastaspoolele (aktseptant) pakkumuse (reeglina siduva) e. offerdi (firm offer). Vastaspooleks olev aktseptant omakorda esitab oferendile nõustumuse (aktsepti; acceptance) või kontraofferdi. Esimesel juhul ongi rahvusvaheline müügileping sõlmitud, teisel juhul peab omakorda algse pakkumuse tegija kontraofferdiga nõustuma. Offerdi ja aktseptiga seonduvat reguleerib väga täpselt Viini konventsioon. Siinjuures on tehingu osapooltel nii offerdi kui ka aktsepti edastamisel oluline jälgida, et kõik olulised poolte kohustused (sh kaup, hind, tarnetingimused ning maksetingimused) oleks fikseeritud.

Tarneahela osas on müügilepingus mõistlik kokku leppida järgnevas:

 • müüja kohustused pakendi ja markeeringu osas;
 • vedaja valik ning poolte kohustused veolepingu(te) sõlmimisel;
 • tarneaeg, -viis ja -koht;
 • poolte kohustused kauba kindlustamise osas;
 • poolte kohustused ekspordi, impordi ja transiidi tolliformaalsuste täitmisel;
 • kes kannab tarne käigus vajalike mistahes kontrolloperatsioonide e. inspektsioonide kulu;
 • kauba laadimise ning vastavasisulise teavitamise kord;
 • kaubaga seonduvate kulutuste müüjalt ostjale ülemineku hetk;
 • kauba kadumise ja kahjustamise riski müüjalt ostjale ülemineku hetk (reeglina kauba üleandmisel);
 • kauba ja tarnega seonduv dokumentatsioon;

Makseahela osas on mõistlik leppida kokku järgnevas:

 • kauba hind või kui hind pole fikseeritud, siis hinna kujunemise põhimõtted;
 • makseaeg ning tehingu osapoolte pangarekvisiidid;
 • makse vääring (valuuta) ning vajadusel vahetuskursi määramise põhimõtted;
 • makseviis (akreditiiv; dokumentaalne inkasso; tingimuslik tähtajaline hoius (escrow));
 • maksevahend (pangaülekanne; vahel ka veksel (bill of exchange) või tšekk);
 • vajadusel panga- või ekspordigarantii;

Võimalike vaidluste lahendamise osas on mõistlik kokku leppida järgnevas:

 • nõuete esitamise kord;
 • poolte vastutus ja sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 • missuguseid sündmusi loetakse vääramatuks jõuks (force majeure);
 • lepingu lõpetamise või sellest taganemise tingimused;
 • rakendatav õigus (millise riigi õigusakte rakendatakse);
 • kohtualluvus (sh millises kohtus vaidlusi lahendatakse).

Tarnetingimused

Tarnetingimused või -klauslid on välja töötatud selleks, et ühtlustada eri riikide kaubandustavasid ning vähendada tehingupoolte vahelisi vaidlusi, mis on seotud kaupade kadumise või kahjustumisega ning muude tarneprobleemidega. Kõige enam on levinud Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce; ICC) tarnetingimused "Incoterms" (international commercial terms). Rahvusvaheline Kaubanduskoda avaldas esimese töö rahvusvaheliste kaubandustingimuste kohta juba 1923. aastal. "Incoterms" reeglid ilmusid esimest korda 1936. aastal. Reegleid muudeti 1953., 1967., 1976., 1980., 1990. ja 2000. aastal ning kaheksas versioon - Incoterms® 2010 - jõustus 1. jaanuaril 2011.

Tarneklausli algustäht annab informatsiooni, mis tüüpi klausliga on tegemist. Nii toimub E- (EXW) ja F-klauslite (FCA, FAS ja FOB) tarne müüja riigis ja äraveo korraldamine on ostja kohustus. Ka C-klauslite (CPT, CIP, CFR ja CIF) puhul toimub tarne müüja riigis, ent müüja korraldab kauba veo sihtkohani ostja riigis. D-klauslite (DAT, DAP ja DDP) puhul kannab müüja kõiki kulusid ja riske kuni nimetatud sihtkohani.

Kõigi veoliikide puhul kasutatavad tarnetingimused INCOTERMS® 2010 kohaselt:

EXW (Ex Works) - hangitud tehasest

FCA (Free Carrier) - franko vedaja

CPT (Carriage Paid To) - vedu makstud kuni

CIP (Carriage and Insurance Paid to) - vedu ja kindlustus makstud kuni

DAT (Delivered At Terminal) - tarnitud terminalis

DAP (Delivered At Place) - tarnitud kohale

DDP (Delivered Duty Paid) - tarnitud, toll tasutud

Merel ja siseveekogudel veetava kauba tarnetingimused INCOTERMS® 2010 kohaselt:

FAS (Free Alongside Ship) - franko laeva kõrval

FOB (Free On Board) - franko laeva pardal

CFR (Cost and Freight) - hind ja prahiraha

CIF (Cost, Insurance and Freight) - hind, kindlustus ja prahiraha

Vaata ka:

Combitermsi tarneklauslid sarnanevad Incotermsiga, kuid täpsustavad neid neis osades, kus Incoterms jätab alternatiivseid võimalusi. Seetõttu on Combitermsi tarneklauslite puhul lisatud tavaliselt kolmekohaline, vahel ka neljakohaline numbrikood.

Makseviisid

Ettemaks (Cash-in-Advance)

Rahvusvahelises kaubanduses on kasutatakse tasumiseks sageli erinevaid rahaülekandeid ja krediitkaarte. Ettemaksu nõudmine on ostjale kõige vähem atraktiivne makseviis, sest ei ole kindel, et müüja täidab oma kohustused. Järjest enam kasutatakse seetõttu väikesteks eksporditehinguteks ka tingimuslikku tähtajalist hoiust (escrow). Viimase väljamaksmine toimub hoiuselepingus fikseeritud tingimuste täitmisel. Müüja ja ostja maandavad sellega riski, et üks või teine neist ei täida oma kohustusi.

Akreditiiv (Letter of Credit)

Akreditiiv on ostja (akreditiivi avaja) panga kohustus maksta müüjale (akreditiivi saaja) välja akreditiivi summa, kui müüja täidab akreditiivis määratud tingimused. Akreditiiv on kasulik siis, kui ostja kohta on raske saada usaldusväärset krediidiinfot, kuid kuid müüja on rahul ostja panga krediidivõimega. Akreditiiv kaitseb ka ostjat, sest maksekohustust ei teki enne, kui kaup on tarnitud.

Akreditiivil on väga palju alaliike, sõltuvalt muuhulgas alljärgnevatest tingimustest:

 • Edasiavatav akreditiiv ehk ülekantav akreditiiv (transferable LC) või mitte (un-transferable LC)
 • Tühistatav akreditiiv (revocable LC) või mitte-tühistatav (irrevocable LC)
 • Kinnitatud akreditiiv (confirmed LC) või kinnitamata (un-confirmed LC)
 • Uuenev akreditiiv (revolving credit)
 • Ettemaksuklausliga akreditiiv (red või green clause LC)

Dokumendi-inkasso (Documentary Collection)

Dokumendi-inkasso (Documentary Collection; Cash Against Documents - CAD; Documents Against Acceptance - DAA) on dokumendimakse, kus müüja esitatud ostu-müügitehingut ja kaupade transporti puudutavad dokumendid (transpordi-, tolli-, päritolu-, kindlustus-, kvaliteedi- jms dokumendid) või viimased koos finantsdokumentidega (vekslid, võlatähed, tšekid, maksekviitungid jms), vabastatakse ostjale makse või maksekohustuse vastu. Inkasso algatavaks pooleks on müüja, kes esitab inkassonõude (collection order) koos vajalike kaubadokumentidega oma panka (remitting bank). Pank saadab vastuvõetud dokumendid vastavalt müüja instruktsioonidele kauba ostja pangale (collecting bank), kes informeerib ostjat. Ostja korralduse alusel tehakse väljamakse ning ostja saab vastu dokumendid.

Avatud arve (Open Account)

Avatud arve korral kaup lähetatakse ja tarnitakse enne makse tasumist (tavaliselt 30, 60 või 90 päeva jooksul). Loomulikult on see ostjale rahavoogude ja kulude aspektist üks soodsamaid võimalusi, kuid müüja/eksportija jaoks üks riskantsemaid makseviise. Välismaised importöörid survestavad sageli eksportööre antud makseviisi kasutama juhul, kui nad on tiheda konkurentsi tõttu jõupositsioonil.

Kaitsetingimused kohustuste rikkumise vastu

Viivised

Eestis on viivised regueeritud Võlaõigusseaduse üldosas.

Pangagarantii

Pangagarantii (bank guarantee) on panga kohustus maksta garantii saajale garantiikirjas kindlaks määratud rahasumma, juhul kui tagatavat kohustust ei täideta. Tagatava kohustuse rikkumist ei pea garantiisaaja pangale tavaliselt tõendama. Pank võib garantiikirja väljastada mitmesuguste eri kohustuste täitmiseks, näiteks ettemakse-, makse-, pakkumis- ja täitmisgarantii ning garantiiaja garantii. Garantiikiri võimaldab tagada ka rendi- või laenulepingust tulenevaid kohustusi ning kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees.