Aruandluskorraldus


Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist:

  • Eesti finantsaruandluse standard (Eesti Hea Raamatupidamistava);
  • Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid, mis on Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt.

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2016

Jõust. Pealkiri
01.03.2016 RTJ 0 Eessõna
29.02.2016 RTJ 1 Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
29.02.2016 RTJ 2 Nõuded esitlusviisile
01.03.2016 RTJ 3 Finantsinstrumendid
31.12.2016 RTJ 4 Varud
29.02.2016 RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara
29.02.2016 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
01.03.2016 RTJ 7 Bioloogilised varad
01.03.2016 RTJ 8 Eraldised tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad
01.03.2016 RTJ 9 Rendiarvestus
01.03.2016 RTJ 10 Tulu kajastamine
29.02.2016 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine
01.03.2016 RTJ 12 Valitsusepoolne abi muudetud
29.02.2016 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded
29.02.2016 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused
29.02.2016 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon
01.03.2016 RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped
01.03.2016 RTJ 18 Euro kasutuselevõtt


Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1606/2002 on ette nähtud, et iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, peavad börsil noteeritud äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, teatavatel tingimustel koostama oma konsolideeritud finantsaruanded kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (Komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008).

Jõust. Pealkiri
14.12.2014 Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Teave on õige seisuga 01.09.2017

Vaata ka: