Tagasi

Kasutustingimused

1. Tingimuste kohaldamine ja kehtivus

Teenust (edaspidi „Teenus”) osutab OÜ Trinity Capital (registrikoodiga 10922210 ning asukohaga Tallinn, Eesti (edaspidi „Teenusepakkuja”).

Teenuse igakordse kasutamisega nõustub teenuse kasutaja (edaspidi „Klient”) antud hetkel kehtivate lepingu tingimustega (edaspidi „Tingimused”).

Tingimused jõustuvad 01.05.2016 ning jäävad tähtajatult kehtima.

2. Lepingu sõlmimine, lõpetamine ning lepingutingimuste muutmine

Leping on sõlmitud, kui Klient alustab Teenuse kasutamist ning asub sisestama Teenusepakkuja poolt loodud lahtritesse andmeid.

Leping on lõppenud, kui Klient on Teenuse kasutamise lõpetanud, ehk alla laadinud ja salvestanud või edastanud Teenuse kasutamise tulemusena valminud ja Teenuse sisule vastava dokumendi.

Teenusepakkujal on õigus leping ilma etteteatamistähtajata lõpetada, muuhulgas, kuid mitte ainult järgmistel juhtudel:

Teenusepakkujal on õigus Tingimusi muuta ilma Klienti teavitamata. Lepingu muudetud Tingimused avaldatakse Teenuse veebilehel.

Klient kohustub ka teenuse korduval kasutamisel tutvuma kasutamise hetkel kehtivate Tingimustega ning teenuse kasutamisega nõustub nendega.

Kui muudetud Tingimused ei ole Kliendile sobivad, kohustub ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama.

3. Teenuse sisu ja kasutusõigus

Teenusepakkuja annab Kliendile õiguse tasuta kasutada Teenust vastavalt lepingu tingimustele lepingu kehtivuse ajal.

Teenuse kasutusõigus (lihtlitsents) on isiklik, mitte edasiantav ega -müüdav ning ei ole ainuisikuline.

Teenuse all mõistetakse internetis kättesaadavaks tehtud tööriista (www.kalkulaator.ee/tasu/), mis võimaldab Kliendil koostada PDF vormingus teatisi töötajale arvestatud ja makstud tasude kohta.

Klient on teadlik, et Teenust pakutakse kasutamiseks interneti kaudu, ning Teenuse kasutamiseks vajalike seadmete, tarkvara ja internetiühenduse hankimine ja sellega seotud kulud ja riskid (s.h risk, et kolmandad isikud võivad omandada ligipääsu Kliendi andmetele jms riskid) kuuluvad Kliendi vastutusalasse.

Teenusepakkuja võib pakkuda Teenust lepingujärgselt soovitud viisil, ning muuta Teenuse sisu, vormi ja olemust ilma, et Teenusepakkuja Klienti sellest eelnevalt teavitaks, tulenevalt asjaolust, et Teenusepakkuja pidevalt uuendab ja täiustab Teenust.

Käesoleva lepinguga ei anta üle mistahes intellektuaalse omandi või muid omandiõigusi. Kõik kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid, tootenimed, ärinimed või muud vastavad nimed ja muud intellektuaalse omandi esemed jäävad nende omanike omandisse.

Teenusepakkujal on õigus omal äranägemisel kasutada kõiki programmielemente ja Teenuse graafilisi elemente ning programmikoode ning nendega seotud varalised ja mittevaralised õigused ei lähe üle Kliendile.

Kliendile jääb Teenuse kasutamise käigus sisestatud andmete, piltide ja muu sisu omandiõigus. Klient annab Teenusepakkujale piiratud õiguse kasutada Teenusesse sisestatud andmeid ulatuses, mis on vajalik Teenuse pakkumiseks vastavalt Tingimustele.

Klient on teadlik, et Teenusepakkujal on õigus vaadata üle, filtreerida, muuta või muul viisil eemaldada Kliendi sisestatud andmeid või osa sellest kui Klient ei ole täitnud Lepingut või kui sisestatud andmed või mingi osa sellest võib takistada teenuse tõrgeteta toimimist.

4. Kliendi kohustused ja kasutusreeglid

Klient võib kasutada Teenust ainult Tingimustes ettenähtud eesmärkidel.

Teenuse kasutamisel kohustub Klient sisestama korrektsed ja piisavad andmed. Kui andmed pole korrektsed, või kui need on puudulikud, jätab Teenusepakkuja endale õiguse Teenust mitte pakkuda. Samuti kohustub Klient ilma põhjendamatu viivituseta lugema läbi kõik Teenuse veebilehel avaldatud teatised ja juhendid, mis puudutavad Teenust ja selle võimalikke muudatusi, ning toimima nendele vastavalt.

Klient vastutab Teenuse kasutamisel sisestatud andmete ja muu teabe õigsuse ning valminud dokumendi salvestamise ja säilitamise eest, Teenusepakkuja ei garanteeri varukoopiate olemasolu, ega vastuta andmete ja muu teabe varundamise eest.

Klient vastutab enda sisestatud andmete ning materjalide ja nende seaduslikkuse eest. Klient vastutab ka selle eest, et Kliendi loodud dokument ei rikuks kolmandate osapoolte õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärgiõigusi või muid intellektuaalse omandi õigusi; ning selle eest, et Kliendil oleks õigus Teenuse kasutamisel töödelda oma lõppklientide isikuandmeid ning Kliendi lõppklientide nõusolek isikuandmete edastamiseks Teenusepakkujale ja nende andmete töötlemiseks Teenusepakkuja poolt.

Teenusepakkujal ei ole õigust, võimalust, ega kohustust kontrollida Kliendi ja tema lõppkliendi tegevuse, andmete või materjali õigusaktidele ja headele kommetele vastavust ning hea tava järgimist.

Klient kohustub mitte kasutama Teenust õigusvastaselt, hea tava vastaselt või vastuolus heade kommetega, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmiste tegevustega seoses:

Juhul kui Klient kasutab Teenust esindaja kaudu, kinnitavad Klient ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on Teenuse kasutamiseks vajalik esindusõigus.

Klient on teadlik ja nõustub, et kuigi Teenusepakkuja ei ole seadnud ülempiiri päringutele, mis saadetakse ning võetakse vastu Teenuse kaudu, võib Teenusepakkuja sellised ülempiirid seada mistahes hetkel Klienti sellest eelnevalt teavitamata.

5. Võimalikud Teenuse vead ja vigade parandamine

Klient kohustub koheselt teavitama Teenusepakkujat sellest, kui Teenus erineb teenusekirjeldusest oluliselt, või kui esineb mõni muu viga.

Teenuse toimimist kontrollitakse ja võimalikud vead parandatakse võimalusel, kui see on mõistlik ja vajalik.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse Teenuse pakkumine ajutiselt katkestada, kui see on vajalik remont- või hooldustööde või muude tööde tõttu.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse mitte parandada selliseid vigu, mis on tekkinud Kliendi enda tegutsemise tõttu, näiteks väärkasutuse või Teenuse ebakorrektse kasutamise tagajärjel.

6. Teenusepakkuja vastutus

Kuigi Teenusepakkuja on teinud omalt poolt kõik endast oleneva, et Teenuse sisu vastaks kehtivatele õigusaktidele, puudub Kliendil õigus seda vastavust nõuda.

Teenusepakkuja pakub Teenust sellisena „nagu on”, ilma mingite garantiideta, nagu näiteks, kuid mitte ainult:

Teenusepakkuja ei vastuta mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud seoses Teenuse kaustamisega või Kliendi seotusest Teenuse kasutamisega, näiteks kuid mitte ainult, käibe või kasumi vähenemine või saamata jäänud tulu, Teenuse kasutusvõimaluse või andmete kaotus, goodwill'i või mainekahju.

Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tuleneb kolmandate isikute tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult arvutiviiruste ja nuhkvara levitamine, häkkimine, andmete (sh isikuandmete) vargus.

Poolte vastutuspiirangud ei puuduta kahju, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel.

Kumbki osapool ei vastuta viivituste ega kahju eest, mille on põhjustanud nende mõjualast väljaspool olevad tegurid, millega ei oleks olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel põhjendatult arvestada või mida ei oleks olnud võimalik vältida („force majeure”). Nimetatud tegurid on näiteks, kuid mitte ainult, kolmandate osapoolte programmides või tehnilistes seadmetes nagu andmevõrkudes esinevad probleemid, vead või rikked, elektrikatkestused.

Kui osapoole allhankija on force majeure olukorras, vabastab see ka osapoole igasugusest vastutusest.

7. Andmekaitse ja privaatsus

Klient annab Teenusepakkujale loa oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt Teenusepakkuja privaatsuspoliitikale.

Privaatsuspoliitika on saadaval Teenusepakkuja kodulehel ja Klient peab enne teenuse kasutamist ja tingimustega nõustumist privaatsuspoliitikaga tutvuma.

8. Muud tingimused

Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.

Teenuse kasutamiseks võib kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Tingimused ei mõjuta Kliendi suhet selliste kolmandate isikutega.

Asjaolu, et Teenusepakkuja ei kasuta enda lepingulisi õigusi, ei tähenda see nendest õigustest loobumist või nende kaotamist, ega ka muudest õigustest loobumist või nende kaotamist.

Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Erimeelsused püütakse kõigepealt lahendada läbirääkimiste teel. Kui see pole võimalik, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

Kui mingi lepingu säte muutub või osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud lepingu kehtivust või kohaldatavust; ning tühine või kehtetu säte asendatakse uuega ja/või tõlgendatakse lepingut selliselt, mis on juriidiliselt võimalikult sarnane asendatud sätte või määratlusega.

9. Kontaktandmed

Lisateabe saamiseks Tingimuste kohta võtke meiega ühendust.

Tagasi