Tagasi

Privaatsuspoliitika

1. Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline

OÜ Trinity Capital („Teenusepakkuja”) austab Teie privaatsust. Me täidame kohaldatavaid seadusi ning ei avalda oma klientide ja teiste isikute andmeid ilma antud isiku loata või muu seadusel põhineva aluseta. Töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud Teenuse täielikuks teostamiseks.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse Teenusepakkuja poolt pakutava Teenuse kasutajate („Klient”) ja Kliendi poolt sisestatud kolmandate isikute isikuandmete töötlemisel (eelkõige Kliendi lõppklient). Privaatsuspoliitika kirjeldab peamisi Teenusepakkuja poolt kasutatavaid isikuandmete töötlust puudutavaid põhimõtteid ja eesmärke. Klientideks võivad olla Teenusepakkuja füüsilistest isikutest kasutajad või kasutajaks olevate ettevõtjate esindajad.

Teenusepakkuja Teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla Teenusepakkujast erinev privaatsuspoliitika. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

Privaatsuspoliitika on seotud Teenusepakkuja koduleheküljel avaldatud Teenuse Tingimustega ning kasutab seal selgitatud terminoloogiat.

2. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Teenusepakkuja saab töödeldavad isikuandmed Kliendilt seaduslikul teel seoses teenuste kasutamisega.

Teenusepakkuja võib Kliendi ja Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid kasutada eelkõige Teenuse osutamiseks ning käesolevas Privaatsuspoliitkas sätestatud erijuhtudel.

Teenusepakkuja töötleb eelkõige sellist Kliendi kohta käivat teavet, mida Klient ise teenust kasutades avaldab, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:

Teenusepakkuja võib koguda ja töödelda ka Kliendi poolt sisestatud kolmandate isikute isikuandmeid (eelkõige Kliendi lõppklient) Lepingu täitmiseks. Klient vastutab selle eest, et tal oleks olemas nõusolek nimetatud kolmandate isikute isikuandmete edastamiseks Teenusepakkujale ja töötlemise lubamiseks Teenusepakkuja poolt.

Teenuse kasutamist kirjeldava infona võib Teenusepakkuja koguda andmeid kasutajaliidese elementide kasutamise ja teenuse kasutamisega seotud tegevuse kohta.

3. Andmete töötlemise eesmärk

Andmete töötlemine põhineb eelkõige kliendisuhtel või Kliendi poolt Teenusepakkujale antud nõusolekul töödelda Kliendi poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annab Klient Teenusepakkujale loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

Andmete töötlemine tähendab Kliendi poolt Teenuse kasutamise käigus Teenuse keskkonnas andmeväljadele sisestatud andmete põhjal PDF-vormingus teatise koostamist (edaspidi „Dokument”).

Teenusepakkuja ei salvesta sisestatud andmeid vaid töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Dokumendi koostamiseks.

4. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

Teenusepakkuja ei müü, rendi, vaheta ega anna üldjuhul muul viisil Teenusepakkuja välistele isikutele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel või vajaduseta kaitsta Teenusepakkuja õigustatud huve vastavalt kehtivatele seadustele.

Äritegevuse arendamise käigus võib Teenusepakkuja oma äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Teenusepakkuja või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Teenusepakkuja Klientide isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kaasata Klientide isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

5. Andmete kvaliteet

Teenusepakkuja tagab oma võimaluste piires töödeldavate isikuandmete kvaliteedi. Teenusepakkuja võib muuta sisestatud andmeid osas, mis on vajalik teenuse toimimiseks, näiteks asendada sisestatud tähemärgid, kirjavahemärgid või muud sümbolid, mis võivad automatiseeritud programmi eksitada. Sellegipoolest vastutab Klient enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

6. Andmete turvalisus

Teenusepakkuja on rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kliendi enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

7. Isikuandmete säilitamine

Teenusepakkuja ei säilita Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid.

8. Küpsised

Küpsised on väikesed tähemärkide stringe (teksti) sisaldavad failid, mis saadetakse Teenusepakkuja kodulehekülje serverist Kliendi veebilehitsejasse (brauserisse), kui Klient kasutab Teenusepakkuja teenust ning Teenuse abil valminud Dokumendi enda arvutisse salvestab. Kasutades Teenusepakkuja Teenust annab Klient nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Klient võib küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades Teenusepakkuja kodulehekülje kasutamise. Klient peab olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui Klient otsustab küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Kliendile kättesaadavad olla.

Teenusepakkuja võib kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab.

9. Google Analytics

Teenusepakkuja võib kasutada Google Analytics´it, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, faile, mis salvestatakse Kliendi arvutisse, et analüüsida, kuidas Klient Teenust kasutab.

Küpsistega loodud teave Kliendi poolt Teenuse kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Et Teenusepakkuja on aktiveerinud IP-anonümiseerimise, lühendab Google Kliendi IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul).

Teenusepakkuja soovil hakkab Google teavet kasutama, et analüüsida Kliendi tegevust ja koostada raporteid Teenuse koduleheküljel toimuva kohta.

Klient saab küpsiste salvestamise Kliendi arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa Klient kodulehekülje kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada. Lisaks on Kliendil võimalik küpsistel keelata veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serverites. Selleks peab Klient järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima ja selle installeerima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10. DoubleClick DART küpsis

Teenusepakkuja võib näidata Teenuse koduleheküljel kolmandate osapoolte vahendusel reklaame.

Google kasutab DART küpsiseid, et näidata Kliendile reklaame vastavalt Kliendi külastusele Teenuse koduleheküljel ja muudel kodulehtedel internetis.

Kliendid võivad loobuda DART küpsiste kasutamisest külastades Google reklaami ja sisu võrgu privaatsuspoliitikat aadressil www.google.com/privacy_ads.html

11. Google Adsense

Teenusepakkuja võib kasutada Google Adsense’i. Google Adsense võrgustikku kasutavad kolmanda osapoole reklaamijad või reklaamivõrgustikud kasutavad tehnoloogiat, mis saadab reklaamid ja lingid otse Kliendi veebilehitsejasse. Neile edastatakse Kliendi IP-aadress. Kolmandate osapoolte reklaamivõrgustikud kasutavad ka teisi tehnoloogiad (näiteks küpsised, javascriptid), et mõõta reklaamide efektiivsust ja neid personaliseerida.

Teenusepakkujal puudub juurdepääs või kontroll nende küpsiste üle, mida kasutavad kolmanda osapoole reklaamijad.

Klient peaks konsulteerima kolmanda osapoolte reklaamijatega, et saada lisainfot nende privaatsuspoliitika kohta, kuidas teatud juhtudel mitte edastada oma informatsiooni neile.

Kui Klient soovib küpsiseid blokeerida, saab seda teha läbi veebilehitseja seadete. Rohkem infot küpsiste seadistamiseks leiab Klient enda poolt kasutatava veebilehitseja kodulehelt.

12. Facebook

Teenusepakkuja koduleheküljel võivad olla integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui Klient külastab Teenuse kodulehekülge luuakse Kliendi veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side, kasutades neid lisandmooduleid, mille kaudu saab Facebook teavet, et Kliendil on oma IP-aadressilt ligipääs Teenusepakkuja koduleheküljele. Kui Klient on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab Klient linkida Teenusepakkuja kodulehekülje sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada Teenuse kasutamist Kliendi seinal. Teenusepakkuja ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebooki poolt. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy/.

Kui Klient ei soovi, et Kliendi Facebooki kontol kajastuks Teenusepakkuja lehe külastamine, peab Klient logima Facebookist välja.

13. SmartAD

Teenusepakkuja võib kasutada SmartAD reklaamivõrgustikku. SmartAD kasutab serving.bepolite.eu küpsiseid, javascripti ja veebilehitseja sätteid (User Agent String, ekraani suurus), et näidata Kasutajale reklaame, mis on Kasutajale asjakohased ning, et parandada kampaania tulemuslikkuse aruandlust ja vältida nende reklaamide näitamist, mida kasutaja on juba näinud.

Lisaks kasutavad SmartAD võrgustikku kolmanda osapoole reklaamijad või reklaamivõrgustikud, mis saadavad reklaamid ja lingid otse Kasutaja veebilehitsejasse. Neile edastatakse Kasutaja IP-aadress. Kolmandate osapoolte reklaamivõrgustikud kasutavad ka teisi tehnoloogiad (näiteks küpsised, javascriptid), et mõõta reklaamide efektiivsust ja neid personaliseerida.

Teenusepakkujal puudub juurdepääs või kontroll nende küpsiste üle, mida kasutavad kolmanda osapoole reklaamijad.

Kasutaja peaks konsulteerima kolmanda osapoolte reklaamijatega, et saada lisainfot nende privaatsuspoliitika kohta, kuidas teatud juhtudel mitte edastada oma informatsiooni neile.

Kui Kasutaja soovib küpsiseid blokeerida, saab seda teha läbi veebilehitseja seadete. Rohkem infot küpsiste seadistamiseks leiab Kasutaja enda poolt kasutatava veebilehitseja kodulehelt.

14. Privaaatsuspoliitika muudatused

Teenusepakkuja võib käesolevasse Privaatssuspoliitikasse ja sellega seotud informatsiooni muudatusi teha ilma Klienti teavitamata. Võimalike muudatustega kursis olemiseks soovitab Teenusepakkuja Kliendil regulaarselt Privaatsuspoliitikaga tutvuda.

15. Kontaktandmed

Lisateabe saamiseks Privaatsuspoliitika kohta võtke meiega ühendust.

Tagasi