Finantssuhtarvude kalkulaator


Finantssuhtarve või ka raamatupidamise suhtarve kasutatakse ettevõtte või muu organisatsiooni üldise finantsseisundi hindamiseks ning need aitavad muuta finantsaruanded paremini loetavaks.

Lähteandmed


Sisestage alljärgnevad väärtused ettevõtte bilansist ja kasumiaruandest.


NB! Suhtarvu lahtiseletuse lugemiseks klikkige suhtarvu nimel!


Ärikasumimarginaal (Operating Margin) - näitab, kui suur osa müügitulust jääb järele pärast põhitegevusega seotud kulude mahaarvestamist.


Puhaskasumimarginaal (Profit Margin) - näitab, kui suur on ettevõtte kasumlikkus pärast kõigi kulude mahaarvamist.


Põhivarade käibekordaja (Fixed Asset Turnover) - näitab, kui palju müügitulu saadi materiaalse põhivara euro kohta.


Varade käibekordaja (Asset Turnover) - näitab, kui tõhusalt kasutas ettevõte oma vara müügitulu saamiseks.


Lühiajalise võlgnevusee kattekordaja (Current Ratio; Working Capital Ratio) - kajastab ettevõtte võimet katta võlausaldajate lühiajalised nõuded käibevaraga; heaks loetakse kattekordajat 1,5 või enam, nõrgaks 1,0 ja vähem.


Maksevõime- e. likviidsuskordaja (Quick Ratio; Acid-test Ratio) - näitab ettevõtte suutlikust likviidse varaga üheaegselt kõik lühiajalised kohustised koheselt tasuda; heaks loetakse maksevõimekordajat 1,0 või enam, nõrgaks 0,3 ja vähem.


Raha- e. maksevalmiduskordaja (Cash Ratio) - näitab ettevõtte võimet tasuda koheselt saabuva tähtajaga kohustisi; heaks loetakse suhtarvu 0,3; näitaja üle 0,5 näitab aga ebaotstarbekat rahajuhtimist.


Kohustiste ja omakapitali suhe (Debt-to-Equity) - näitab võõrkapitali ja omakapitali kasutamise suhet. Väga väike väärtus (alla 0,5) viitab sellele, et ettevõte kasutab oma omakapitali ebaefektiivselt, liiga kõrge (üle 2) viitab liiga julgele laenukapitali kasutamisele (kõrged intressikulud).


Võlakordaja (Debt-to-Assets) - näitab kohustiste (võõrkapitali) osatähtsust varade finantseerimisel.


Varade tootlus (ROA = Return-on-Assets) - näitab, kui efektiivselt on ettevõte kõiki oma varasid kasutanud.


Omakapitali tootlus (ROE = Return-on-Equity) - näitab, kui efektiivselt on ettevõtte tegevjuhtkond suutnud omanike poolt investeeritud kapitali kasutada.


Brutokasumimarginaal (Gross Margin) - näitab müügi lisandväärtust ning on abiks hinnastamisel ning turundustegevuse planeerimisel.

Bilanss


Käibevarad
s.h

- Raha ja ekvivalendid
- Likviidsed väärtpaberid
- Laekumata arved
Põhivarad
Varad kokku

Lühiajalised kohustised
Võõrkapital
Omakapital

Realiseerimise netokäive
Müüdud toodangu kulu
Ärikasum
Puhaskasum

Likviidsussuhtarvud


Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Maksevõimekordaja
Rahakordaja

Finantsvõimenduse suhtarvud


Kohustiste ja omakapitali suhe (D/E)
Võlakordaja (D/A)

Tasuvuse suhtarvud


Brutokasumimarginaal
Ärikasumimarginaal
Puhaskasumi­marginaal
Varade tootlus (ROA)
Omakapitali tootlus (ROE)
Põhivarade käibekordaja
Varade käibekordaja